Przejdź do Facebooka

Ostatnio komentowane

Sponsorzy

Program „Przygotowanie do samodzielności”

Usamodzielnienie wychowanków stanowi docelowe zadanie naszej placówki. Przygotowanie ich do pracy i uczestnictwa w życiu społecznym obejmuje szeroki zakres działań uświadamiających im rolę i wartość pracy, wyrabiających motywację do uczestniczenia w niej, wdrażających do samoobsługi i gospodarności, rozwijających sprawność i nawyk pracy oraz umiejętności współdziałania z innymi ludźmi. Przygotowanie do usamodzielnienia jest pracą ciągłą. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. Wychowawcy umożliwiają wychowankom, w miarę ich rozwoju, coraz większą swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących ich osoby, w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz włączeniu do współdecydowania o sprawach grupy, do której należą. Przygotowanie podopiecznych do dorosłego życia wymaga także prawidłowego rozwijania ich życia uczuciowego, wyrabiania kultury obcowania między chłopcami i dziewczętami, zamiłowań opiekuńczych, umacniania więzi z własną rodziną, przekonania o walorach, jakie daje człowiekowi dobrze wykonana praca zawodowa, budzenie aspiracji w tym zakresie, pomagania w znalezieniu odpowiedzi na pytania: kim chcę być i co zdziałać w życiu?Kształtowanie postaw wychowanków w tym zakresie, poza codziennymi oddziaływaniami wychowawców, ma także na celu tzw. „Grupa usamodzielniania”, w której zajęciach biorą udział wszyscy wychowankowie, którzy ukończyli 16 rok życia.

Do celów programu należą:

 • Nabycie umiejętności wyrażania własnych uczuć i poglądów w sposób nie naruszający granic innej osoby oraz bez użycia agresji.

 • Nabycie umiejętności samodzielnego decydowania o rzeczach ważnych oraz świadomego podejmowania decyzji dotyczących ważnych spraw życiowych.

 • Przygotowanie wychowanków do pełnienia ról społecznych np. roli matki, ojca, męża, żony, pracownika, pracodawcy.

 • Nauka poruszania się po instytucjach użyteczności publicznej oraz nabycie umiejętności w zakresie przydziału lokalu, meldowania się, wydawania dokumentów, pomocy materialnej itp.

 • Pomoc wychowankom w poznaniu oczekiwań zawodowych, do których dążą w życiu oraz możliwości, które są w stanie rzeczywiście osiągnąć.

 • Samodzielne poruszanie się po rynku pracy.

 • Nauka organizowania kuchni, przygotowywania potraw, układania jadłospisu, kupowania i przechowywania artykułów żywnościowych, posługiwania się sprzętem kuchennym, estetyki podawanych potraw.

 • Nauka posługiwania się artykułami gospodarstwa domowego (pralka, suszarka, żelazko itp.), zapoznanie z zasadami segregacji odzieży, dostosowywania temperatury i środków piorących.

 • Nabycie odpowiedniej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa podczas posługiwania się urządzeniami elektronicznymi, narzędziami, podczas wykonywania drobnych prac domowych.

 • Wyrobienie w wychowankach nawyku o dbanie o swoje zdrowie oraz nabycie umiejętności rozmawiania z lekarzem o swoim stanie zdrowia.

 • Zaznajomienie z głównymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • Samodzielne planowanie i gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi oraz czasem.

Program realizowany jest zarówno na terenie placówki, jak i poza nią. Zajęcia organizowanie są w formie cyklu spotkań z psychologiem i pedagogiem, wizyty w Urzędzie Miasta, spotkania z członkiem Komisji Mieszkaniowej oraz pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy, spotkań z doradcą zawodowym, a także lekarzem, pielęgniarką i ratownikiem medycznym oraz cykl zajęć prowadzonych przez pracowników placówki (wychowawców, kucharki, intendentkę). 

Aktualizacja 2020

W tym roku wznowiliśmy cykl spotkań nt. wdrażania do samodzielności.

Spotkania te mają na celu ułatwić naszym starszym koleżankom i kolegom start w dorosłe, samodzielne życie. Tematy, które „przepracowują” z nami nasza pani dyrektor, nasi wychowawcy, pedagog, psycholog i pracownik socjalny:

 1. Wdrażanie do podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za ich skutki.

 2. Wdrażanie do samodzielnego załatwiania własnych spraw urzędowych.

 3. Przygotowywanie jadłospisów.

 4. Kupowanie artykułów żywnościowych (ilościowo, jakościowo).

 5. Posługiwanie się sprzętem kuchennym

 6. Utrzymywanie w czystości miejsca przygotowania i spożywania posiłków-wykorzystanie odpowiednich środków czystości

 7. rozszerzanie wiadomości o potrzebach żywieniowych człowieka dla jego prawidłowego rozwoju w poszczególnych fazach życia

 8. Załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem mieszkania, pracy, pomocy materialnej.

 9. Współdziałanie w grupie, wspólna odpowiedzialność za wykonywaną pracę i powierzone zadania.

 10. Wypełnianie druków, formularzy, nauka pisania podań, życiorysów, załatwianie formalności biurowych w urzędach, instytucjach, zakładach pracy.

 11. Wyrabianie postaw interpersonalnych tj. poczucia własnej wartości, samoakceptacji, wyrażanie własnych uczuć i poglądów, obrona swoich spraw, zachowań asertywnych i pozytywnej autoprezentacji.

 12. Prowadzenie gospodarstwa domowego, regulowanie należności, gospodarowanie budżetem domowym.

 13. Prowadzenie gospodarstwa domowego, dokonywanie drobnych napraw, gdzie szukać pomocy fachowców.

 14. Prowadzenie gospodarstwa domowego, pranie, segregacja odzieży, dobór środków piorących.

Zostaw odpowiedź

 


+ 8 = 16

 

Dodane komentarze

 1. Wiesław

  11 września 2020 o godz. (08:01)

  Dzień dobry
  Zapraszam do odwiedzenia strony: fundacjaludwik.pl oraz do kontaktu e-mail
  Pozdrawiambottom