Przejdź do Facebooka

Ostatnio komentowane

Sponsorzy

Trening Umiejętności Wychowawczych dla rodziców

 „(…) Rodzice (…) ponoszą główną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski.”

(Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka, art. 18)

 

    Dla dziecka najważniejszymi osobami na całym świecie są rodzice. To oni są pierwszymi opiekunami i wychowawcami, stąd ich ogromny wpływ na rozwój psychiki dziecka. Zgodnie ze słowami Lwa Wygotskiego „to dzięki innym stajemy się sobą”. Rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie, między innymi fizycznej, emocjonalnej i duchowej. To właśnie w rodzinie rozwijają się pierwsze wyobrażenia o własnym miejscu w życiu społecznym, kształtują się podstawowe cechy charakteru dziecka. Wywiera ona istotny i znaczący wpływ na zachowanie się jednostek, ich stosunek do innych osób, świata wartości, do systemu norm i wzorów postępowania. Wpływ ten ma największe znaczenie dla tego, jaką osobą będzie dziecko gdy dorośnie, jak ukształtuje się jego osobowość i jakimi wartościami będzie się kierowało w życiu.

 

   Jednym z kluczowych działań naszej placówki mających na celu poprawę relacji rodzinnych jest pomoc w likwidowaniu nieprawidłowości tkwiących w systemie rodzinnym oraz ich przyczyn poprzez nabywanie przez rodziców świadomości pełnionych ról i ich wpływu na dzieci, a także nabywanie kompetencji wychowawczych.

 

 

Cele programu:

 

  • kreowanie świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – uświadomienie rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej, co w praktyce oznacza, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie,

  • pogłębienie świadomości dotyczącej procesu wychowania – ukazanie, że skuteczne wychowanie nie może mieć miejsca, jeśli wychowawca nie opiera go na jasnym, czytelnym systemie wartości, który sam posiada i realizuje,

  • poszerzanie swojej wiedzy na temat uczuć, nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi uczuciami oraz towarzyszenia dzieciom, przeżywającym określone stany emocjonalne,

  • poprawa relacji i kontaktów rodzinnych,

  • pogłębienie samoświadomości i refleksji na temat skuteczności określonych metod wychowawczych, ułatwiające kwestionowanie niektórych funkcjonujących stereotypów,

  • wyposażanie w odpowiednie umiejętności i kompetencje w tym zakresie – analizowanie sposobów zachęcania dzieci do współpracy i samodzielności, doświadczanie konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów, wytyczania granic, stosowania pochwał,

  • skuteczniejsze pomaganie dziecku (poprzez rodziców) w budowaniu pozytywnej samooceny, doświadczaniu poczucia własnej wartości, wygaszaniu zachowań niepożądanych, nabywaniu ważnych życiowo kompetencji społecznych.

 

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się w dużej mierze z ćwiczeń, które wymagają czynnego i aktywnego udziału uczestników. Ćwiczenia dobrane są tak, by optymalnie charakteryzowały myśl przewodnią, skłaniają do refleksji nad samym sobą i zachęcają do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają około jednej godziny zegarowej, a prowadzone są przez psychologa pracującego w placówce.

Zostaw odpowiedź

 


7 + = 15

 


bottom